ระยะเวลาในการแปลเอกสาร

การแปลเอกสารขึ้นอยู่กับ เอกสารที่ทำการแปล เช่น แปลทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการแปล ว่าต้องใช้ระยะเวลากี่วัน และราคา เพื่อออกใบเสนอราคาแก่ลูกค้า ก่อนตกลงทำการแปลเอกสารจริง

บริการหลังการขาย / การรับประกันสินค้า

เนื่องจากเป็นการแปลเอกสาร ให้ักับลูกค้า ตกลงกันก่อนทำการแปลเอกสาร จึงไม่มีบริการส่งคืน หรือไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสินค้า

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น. 
วันเสาร ์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

วิธีใช้บริการ

  • รับแปลเอกสารผ่านทาง Email Address : info@taigo.net หรือ ทางแฟกซ์ 02-917-7033 พร้อมแจ้งรายละเอียดของเอกสาร ผู้ส่ง และกำหนดระยะเวลาส่งมอบ
  • ยืนยันคำสั่งแปลภายหลังจากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
  • ส่งเอกสารฉบับแปลสมบูรณ์ให้แก่ท่านผ่านช่องทางที่ตกลงกัน (Email, FAX, มารับด้วยตัวเองที่บริษัท)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลน้อยกว่า 1,000 บาท กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%
  • ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50%
  • ชำระเกินยอด 1,000 บาท สามารถนำไปหัก ณ ที่จ่าย 3% ต้องออกใบเสร็จในนามนิติบุคคุล เท่านั้น

วิธีชำระค่าบริการ

  • โอนเงินผ่านบัญชี
  • โอนเงินแล้วทำการแจ้งยอดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-917-7499 หรือ info@taigo.net
  • กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งก่อนยืนยันการแปล